ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒՄ ԹԵՄԱՅՈՎ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՑՈՒՑԱԿ

 

հ/հ Սեմինարի թեման Սեմինարը վարում են` Ամսաթիվը
1. Հաղորդակցման գործընթացի կառուցվածքը, տարրերը և գործառույթները:            Հաղորդակցման մոդելները: Պետրոսյան  Լ.    >>> 10.11.2010թ.
2. Հաղորդակցման տեսակները:

Տեղեկատվական հաղորդակցման էությունը:

Սարգսյան     Ա.

>>>

Գալստյան     Շ.

24.11.2010թ.
3. Ինտերակտիվ հաղորդակցում:

Մանկավարժական հաղորդակցման հիմնական սկզբունքները:

Գասպարյան  Գ.   >>>

08.12.2010թ.
4. Պերցեպտիվ (ընկալման) հաղորդակցում:

 

Հաղորդակցման արդյունավետության պայմաններ: Հաղորդակցման ոճեր:

Պետրոսյան    Ն.

>>>

Մադոյան         Ռ.

 

22.12.2010թ.
5. Հաղորդակցման ժամանակ հանդիպող դժվարությունները:

Հաղորդակցման արդյունավետության պայմանները:

Խաչատրյան    Ա.

>>>

Մեհրաբյան      Լ.

12.01.2011թ.
6. Խոսքային հաղորդակցությունը մանկավարժական պրակտիկայում: Լեզու: Պարզ և տեղին խոսելու մշակույթի ձևավորումը:

Մանկավարժական հաղորդակցական իրավիճակներ, պայմաններ, օբյեկտներ, կարողություններ և հմտություններ:

Մկրտչյան        Ռ.

>>>

Սամվելյան      Ջ.

26.01.2011թ.
7. Ոչ խոսքային հաղորդակցում: Ոչ ղոսքային հաղորդակցման մշակութային և գենդերային տարբերությունները: Ոկալ աղմուկներ:   Զուգալեզու ( խոսք + շարժում ):

Խոսքային հաղորդակցման մշակութային, գենդերային առանձնահատկությունները:     Ժարգոն ( սլենգ ), հայհոյանք, գռեհիկ խոսք: Խոսքի մշակույթի ձևավորման հնարներ:

Խաչատրյան       Ն.  >>> 23.02.2011թ.
8.  Հպում, ժամանակի տրամադրում, ճշտապահություն: Անձնական տարածություն և ներխուժում:

Կլեկչյան              Ն.

02.03.2011թ.
9. Միջանձնային հաղորդակցման մշակույթի ձևավորում:

Զրույց: Զրույցի կանոններն ու սկզբունքները:

Հովհաննիսյան     Լ.

>>>

Կրբաշյան             Ա.

16.03.2011թ.
10. Կոնֆլիկտներ: Մանկավարժական կոնֆլիկտների ծագումն ու լուծումները:

Հանրային ելույթ: Մանկավարժի դերասանական մշակույթ:

Միրզոյան              Ս.

>>>

Խալաթյան            Մ.

30.03.2011թ.
11. Լսելու կարողությունը որպես մանկավարժի կարևոր հաղորդակցական և բարոյական որակ: Բաբայան              Գ.

>>>

Մանուչարյան       Ա.

13.04.2011թ.
12. Մանկավարժական հաղորդակցման ոճեր և մոդելներ:

Ինքնաներկայացում: Հագուստ և արտաքին տեսք:

Հարցադրման մշակույթի ձևավորում:    Հիշողության զարգացման մեթոդներ:

Բաղդասարյան     Վ.

Եղիազարյան        Գ. >>>

Դալլաքյան             Կ.

27.04.2011թ.